Όροι χρήσης

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος – ιστοτόπος σας προσφέρεται από την εταιρεία «Ν ΚΑΙ Π ΠΕΙΡΟΥΝΑΚΗΣ ΟΕ», και με διακριτικό τίτλο«MILOSTRAVEL.», που εδρεύει στον Αδάμαντα Μήλου , με ειδικό σήμα λειτουργίας ΕΟΤ υπ’ αριθμ. ΜΗΤΕ. 1144Ε61000048900 (εφεξής «η Εταιρεία»).

Η χρήση του παρόντος διαδικτυακός τόπος από εσάς σημαίνει την αποδοχή εκ μέρους σας των όρων και προϋποθέσεων χρήσης του. Στην περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους παρακαλούμε μην προβαίνετε σε χρήση του ιστοτόπου.

Ο ιστοτόπος σας παρέχεται για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση, αναπαραγωγή, αντιγραφή, πώληση ή εμπορική εκμετάλλευση.

Ο χρήστης συμφωνεί να μην χρησιμοποιεί τον ιστοτόπο για παράνομο σκοπό ή για σκοπό που αντίκειται στους παρόντες όρους χρήσης. Ο χρήστης δεν θα διαθέτει σε τρίτους προϊόντα ή υπηρεσίες που αγοράζει μέσω του ιστοτόπου.

Τα περιεχόμενα και οι πληροφορίες του ιστοτόπου, τα εμπορικά σήματα αλλά και η υποδομή που χρησιμοποιείται για την παροχή αυτών ανήκουν στην Εταιρεία, τους προμηθευτές ή συνεργάτες της. Προϊόντα, εμπορικά σήματα, logos κλπ που αναφέρονται στον παρόντα ιστοτόπο ανήκουν στους αντίστοιχους νόμιμους ιδιοκτήτες τους.

Οι πληροφορίες, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που δημοσιεύονται στον ιστοτόπο ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Η Εταιρεία δεν εγγυάται την ακρίβεια των ως άνω πληροφοριών, υπηρεσιών κλπ και δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για τυχόν λάθη ή ανακρίβειες που περιέχονται σε πληροφορίες και περιγραφές ακτοπλοϊκών, αεροπορικών, ξενοδοχειακών ή άλλων προϊόντων και εμφανίζονται στον ιστοτόπο, στο βαθμό που οι πληροφορίες, περιγραφές κλπ παρέχονται από τρίτους προμηθευτές των υπηρεσιών αυτών.

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του παρόντος ιστοτόπου, δεν παρέχει όμως καμία εγγύηση για την ορθή λειτουργία του και την καταλληλότητα του λογισμικού. Η Εταιρεία δεν παρέχει επίσης καμία εγγύηση για την καταλληλότητα ή διαθεσιμότητα των προϊόντων ή/και υπηρεσιών των προμηθευτών και δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του χρήστη για οιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία τυχόν υποστεί ο χρήστης λόγω της χρήσης του παρόντος ιστοτόπου ή της αδυναμίας χρήσης του ή/και της μη διαθεσιμότητας των παρεχόμενων από τον ιστοτόπο υπηρεσιών.

Η προσφορά και παρουσίαση των προϊόντων και υπηρεσιών δεν σημαίνει και την έγκριση ή καταλληλόλητα ή σύσταση των προϊόντων από την Εταιρεία. Οι προμηθευτές, τα προϊόντα των οποίων δημοσιεύονται στον ιστοτόπο αποτελούν ανεξάρτητες εταιρείες.

Ο ιστοτόπος ενδέχεται να περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους σε ιστοτόπους που λειτουργούνται από τρίτους. Γίνεται κατανοητό ότι η Εταιρεία δεν ελέγχει και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο τους, το γεγονός δε ότι περιλαμβάνονται ως υπερσύνδεσμοι στον ιστοτόπο δεν σημαίνει ότι η Εταιρεία εγκρίνει το περιεχόμενο αυτών.

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή τους παρόντες όρους χρήσης, εφόσον το θεωρεί αναγκαίο.

Οι παρόντες όροι χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες που έχει υπογράψει η Ελλάδα.

Τυχόν διαφωνία, διένεξη ή αξίωση που προκύπτει από τους ή σε σχέση με τους παρόντες όρους χρήσης ή τη χρήση της υπηρεσίας θα επιλύεται από τα δικαστήρια της Μήλου.