position-6Οροι χρήσης

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος - ιστοτόπος σας προσφέρεται από την εταιρεία «Ν ΚΑΙ Π ΠΕΙΡΟΥΝΑΚΗΣ ΟΕ», και με διακριτικό τίτλο«MILOSTRAVEL, που εδρεύει στον Αδάμαντα Μήλου , με ειδικό σήμα λειτουργίας ΕΟΤ  υπ’ αριθμ. ΜΗΤΕ. 1144Ε61000048900 (εφεξής «η Εταιρεία»).

Η χρήση του παρόντος διαδικτυακός τόπος από εσάς σημαίνει την αποδοχή εκ μέρους σας των όρων και προϋποθέσεων χρήσης του. Στην περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τους παρόντες όρους παρακαλούμε μην προβαίνετε σε χρήση του ιστοτόπου. 

Ο ιστοτόπος σας παρέχεται για προσωπική, μη εμπορική χρήση. Δεν επιτρέπεται η τροποποίηση, αναπαραγωγή, αντιγραφή, πώληση ή εμπορική εκμετάλλευση.

Ο χρήστης συμφωνεί να μην χρησιμοποιεί τον ιστοτόπο για παράνομο σκοπό ή για σκοπό που αντίκειται στους παρόντες όρους χρήσης. Ο χρήστης δεν θα διαθέτει σε τρίτους προϊόντα ή υπηρεσίες που αγοράζει μέσω του ιστοτόπου. 

Τα περιεχόμενα και οι πληροφορίες του ιστοτόπου, τα εμπορικά σήματα αλλά και η υποδομή που χρησιμοποιείται για την παροχή αυτών ανήκουν στην Εταιρεία, τους προμηθευτές  ή συνεργάτες της. Προϊόντα, εμπορικά σήματα, logos κλπ που αναφέρονται στον παρόντα ιστοτόπο ανήκουν στους αντίστοιχους νόμιμους ιδιοκτήτες τους. 

Οι πληροφορίες, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που δημοσιεύονται στον ιστοτόπο ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Η Εταιρεία δεν εγγυάται την ακρίβεια των ως άνω πληροφοριών, υπηρεσιών κλπ και δεν αναλαμβάνει την ευθύνη για τυχόν λάθη ή ανακρίβειες που περιέχονται σε πληροφορίες και περιγραφές ακτοπλοϊκών, αεροπορικών, ξενοδοχειακών ή άλλων προϊόντων και εμφανίζονται στον ιστοτόπο, στο βαθμό που οι πληροφορίες, περιγραφές κλπ παρέχονται από τρίτους προμηθευτές των υπηρεσιών αυτών. 

Η Εταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του παρόντος ιστοτόπου, δεν παρέχει όμως καμία εγγύηση για την ορθή λειτουργία του και την καταλληλότητα του λογισμικού. Η Εταιρεία δεν παρέχει επίσης καμία εγγύηση για την καταλληλότητα ή διαθεσιμότητα των προϊόντων ή/και υπηρεσιών των προμηθευτών και δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του χρήστη για οιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία τυχόν υποστεί ο χρήστης λόγω της χρήσης του παρόντος ιστοτόπου ή της αδυναμίας χρήσης του ή/και της μη διαθεσιμότητας των παρεχόμενων από τον ιστοτόπο υπηρεσιών.

Η προσφορά και παρουσίαση των προϊόντων και υπηρεσιών δεν σημαίνει και την έγκριση ή καταλληλόλητα ή σύσταση των προϊόντων από την Εταιρεία. Οι προμηθευτές, τα προϊόντα των οποίων δημοσιεύονται στον ιστοτόπο αποτελούν ανεξάρτητες εταιρείες. 

Ο ιστοτόπος ενδέχεται να περιλαμβάνει υπερσυνδέσμους σε ιστοτόπους που λειτουργούνται από τρίτους. Γίνεται κατανοητό ότι η Εταιρεία δεν ελέγχει και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο  τους, το γεγονός δε ότι περιλαμβάνονται ως υπερσύνδεσμοι στον ιστοτόπο δεν σημαίνει ότι η Εταιρεία εγκρίνει το περιεχόμενο αυτών. 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή τους παρόντες όρους χρήσης, εφόσον το θεωρεί αναγκαίο.

Οι παρόντες όροι χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες που έχει υπογράψει η Ελλάδα. 

Τυχόν διαφωνία, διένεξη ή αξίωση που προκύπτει από τους ή σε σχέση με τους παρόντες όρους χρήσης ή τη χρήση της υπηρεσίας θα επιλύεται από τα δικαστήρια της Μήλου. 

ΟΡΟΙ ΚΡΑΤΗΣΗΣ

Ο χρήστης, πριν πλοηγηθεί ή χρησιμοποιήσει τον ιστοτόπο ή κάνει κράτηση ή χρήση των υπηρεσιών, οφείλει να αναγνώσει προσεκτικά τους παρακάτω Όρους Κράτησης καθώς και τους Γενικούς Όρους Χρήσης του ιστοτόπου και να τους αποδεχθεί επιλέγοντας το προβλεπόμενο πεδίο. Η διαδικασία της κράτησης δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει πριν ο χρήστης αποδεχθεί τους παρόντες όρους. Οι Όροι Κράτησης διέπουν όλες τις εντολές κράτησης που δίδει ο χρήστης είτε δια του παρόντος ιστοτόπου είτε μέσω του τηλεφωνικού κέντρου της Εταιρείας, είτε στα γραφεία της Εταιρείας με αυτοπρόσωπη παρουσία.  

Η χρήση των υπηρεσιών γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του χρήστη και συνεπάγεται την πλήρη αποδοχή των Όρων Χρήσης και Κράτησης από τον χρήστη. Αν ο επισκέπτης-χρήστης θεωρεί τους παρόντες όρους μη αποδεκτούς, για οποιονδήποτε λόγο, οφείλει να μην κάνει χρήση της υπηρεσίας.   

Ο χρήστης δηλώνει ότι είναι ενήλικας και έχει δικαιοπρακτική ικανότητα να συνάψει σύμβαση και να κάνει χρήση του παρόντος ιστοτόπου, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιέχονται στο παρόν, καθώς και ότι έχει τη συγκατάθεση ή την εξουσιοδότηση τρίτων εκ μέρους και για λογαριασμό των οποίων ενδεχομένως προβεί στην κράτηση. Ο χρήστης αποδέχεται την ευθύνη καταβολής του τιμήματος των υπηρεσιών που δεσμεύει. Ο χρήστης είναι απόλυτα υπεύθυνος για όλες τις χρεώσεις, τέλη, δασμούς, φόρους και εισφορές που προκύπτουν από την πραγματοποίηση κρατήσεων προϊόντων / υπηρεσιών. 

Ο χρήστης δηλώνει ότι οι πληροφορίες που παρέχει είναι ορθές και ακριβείς. Δεν επιτρέπεται στο χρήστη να προβαίνει σε εικονικές, ψευδείς ή αθέμιτες κρατήσεις ή/και εκδόσεις ηλεκτρονικών εισιτηρίων. 

Η Εταιρεία λειτουργεί, εν προκειμένω, ως μεσολαβητής για την πώληση προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων προμηθευτών. Συγκεκριμένα η Εταιρεία παρέχει υπηρεσίες μεσολάβησης προς έκδοση εισιτηρίων (αεροπορικό, ακτοπλοϊκό εισιτήριο) και μεσολάβηση προς διασφάλιση / ενοικίαση καταλύματος, σιτίσεως, αναψυχής, ψυχαγωγίας και μέσων διακίνησης, τις οποίες προσφέρουν οι αναγραφόμενοι στον ιστοτόπο πάροχοι τουριστικών υπηρεσιών. 

Είναι ευθύνη του χρήστη να ανατρέχει και να μελετά τους όρους παροχής υπηρεσιών του προμηθευτή, του όποιου τις υπηρεσίες / προϊόντα επιθυμεί να λάβει. Ο χρήστης συμφωνεί να συμμορφώνεται με τους όρους που επιβάλλονται από τους προμηθευτές υπηρεσιών, τις υπηρεσίες των οποίων επιλέγει. Οι όροι αυτοί θα καθίστανται διαθέσιμοι στο χρήστη από τον εκάστοτε επιλεγόμενο προμηθευτή πριν την ολοκλήρωση της κράτησης και ο χρήστης θα πρέπει να τους αποδέχεται για την ολοκλήρωση της κράτησης.  

Κράτηση

Κράτηση σημαίνει παραγγελία υπηρεσιών ή προϊόντων στην οποία προβαίνει ο χρήστης είτε μέσω του παρόντος ιστοτόπου, συμπληρώνοντας τα σχετικά πεδία της ειδικής φόρμας κράτησης είτε  με την τηλεφωνική του επικοινωνία με το τμήμα κρατήσεων της Εταιρείας. Προβαίνοντας σε κράτηση, ο χρήστης δίνει ρητή εντολή στην Εταιρεία να μεσολαβήσει για την πώληση μίας ταξιδιωτικής υπηρεσίας που προσφέρει κάποιος προμηθευτής, ή οποιασδήποτε άλλης υπηρεσίας/προϊόντος σχετιζόμενου με την εκτέλεση ενός ταξιδιού.

Ο χρήστης κατανοεί  ότι προβαίνοντας σε κράτηση συνάπτει σύμβαση με την Εταιρεία. η οποία συνεπάγεται και την υποχρέωση πληρωμής. Αν ο χρήστης θεωρεί τους παρόντες όρους μη αποδεκτούς από τον ίδιο, για οποιονδήποτε λόγο, οφείλει να μην κάνει χρήση της υπηρεσίας.  

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μην προχωρήσει ή να απορρίψει εντολή κράτησης εάν ο χρήστης παραβιάσει τους παρόντες Όρους Χρήσης, για λόγους ασφαλείας ή για άλλους τεχνικούς λόγους . Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τον χρήστη, πριν την οριστικοποίηση της κράτησης και/ή την έκδοση του εισιτήριου, αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας. 

Η Εταιρεία εισπράττει αμοιβή για τη μεσολάβηση της στην πώληση προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων προμηθευτών. Η αμοιβή αυτή συμπεριλαμβάνεται στην τελική τιμή του προσφερόμενου στον πελάτη προϊόντος ή / και  υπηρεσίας και θα αναγράφεται ξεχωριστά και αναλυτικά στο εισιτήριο ή απόδειξη.  

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Κατά την κράτηση ο χρήστης οφείλει να μεριμνά για την ορθή εισαγωγή του ονοματεπωνύμου του ταξιδιώτη, όπως αυτό προκύπτει από το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο του. Η εισαγωγή λανθασμένων ή ανακριβών στοιχείων ταυτότητας (πχ. σε περίπτωση που το ονοματεπώνυμο του επιβάτη στο σύστημα κρατήσεων δεν είναι ίδιο με το ονοματεπώνυμο που αναγράφεται στο δελτίο ταυτότητας/ διαβατήριο) ενδέχεται να έχει ως αποτέλεσμα να μην του επιτραπεί από τον προμηθευτή του προϊόντος/ υπηρεσίας η επιβίβαση στο αεροπλάνο/ πλοίο, η διαμονή σε κατάλυμα ή η ενοικίαση αυτοκινήτου. 

Μετά την πραγματοποίηση κράτησης ο χρήστης θα λάβει e-mail επιβεβαίωσης με τα στοιχεία της κράτησης. Ο χρήστης υποχρεούται να ελέγξει την ορθότητα των στοιχείων και να ενημερώσει άμεσα την Εταιρεία σε περίπτωση οιουδήποτε λάθους. 

Για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα δεν προβλέπεται δικαίωμα υπαναχώρησης. 

Αποστολή εισιτηρίων / ταξιδιωτικών εγγράφων 

ΑΚΤΟΠΛΟΪΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ:ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ. Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια, είτε εσωτερικού είτε εξωτερικού, αποστέλλονται στον χρήστη μέσω courier με χρέωση του παραλήπτη/ χρήστη στη διεύθυνση που θα έχει εισάγει ο χρήστης κατά τη διαδικασία της κράτησης, ή εναλλακτικά μπορούν να παραληφθούν από τον ίδιο προσωπικά, από τα γραφεία της Εταιρείας ή από το κεντρικό εκδοτήριο της ναυτιλιακής εταιρίας .

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: Τα αεροπορικά εισιτήρια αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) με την μορφή ηλεκτρονικών εισιτηρίων (e-ticket).

Η κράτηση και το εισιτήριο βρίσκονται στο σύστημα της αεροπορικής εταιρίας. Με την έκδοση του εισιτηρίου, αποστέλλεται ένα δεύτερο e-mail στον χρήστη στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός του ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Ο χρήστης θα πρέπει να εκτυπώσει την εν λόγω σελίδα και να την επιδείξει στο check-in του αεροδρομίου.

ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ- ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ: Για κρατήσεις ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων ή ξενοδοχείων, ο χρήστης λαμβάνει το voucher και τον κωδικό της κράτησής του αντίστοιχα, στην διεύθυνση του ηλεκτρικού του ταχυδρομείου (e-mail).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:  Η Εταιρεία και ο προμηθευτής δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη για την μη παράδοση των εγγράφων στην περίπτωση που η ταχυδρομική παράδοση ή η ηλεκτρονική τους αποστολή καθίσταται αδύνατη λόγω λάθους του χρήστη στην αναγραφή κατά την κράτηση της διεύθυνσης παραλαβής ή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του ή λόγω παραλαβής σε junk e–mail folder. 

Ακυρώσεις - αλλαγές

Η δυνατότητα αλλαγής ή ακύρωσης ενός ταξιδιωτικού προϊόντος ή μιας ταξιδιωτικής υπηρεσίας (εισιτηρίου, ξενοδοχείου, κλπ.) και η μέθοδος με την οποία θα πραγματοποιηθεί αυτό εξαρτάται από τους όρους που θέτει ο εκάστοτε προμηθευτής. Ενδεχομένως να μην καθίσταται δυνατή αλλαγή ή ακύρωση κάποιον υπηρεσιών, ή να πρέπει να πληρούνται  συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Το πιθανό κόστος που προβλέπεται στο ενδεχόμενο αλλαγής ή ακύρωσης μίας ταξιδιωτικής κράτησης καθορίζεται από τους όρους του εκάστοτε προμηθευτή και επιβαρύνει αποκλειστικά τον χρήστη.

Επιπλέον τυχόν κόστους που συνεπάγεται η ακύρωση/ αλλαγή κράτησης σύμφωνα με τους όρους του εκάστοτε προμηθευτή, για την διεκπεραίωση των αλλαγών / ακυρώσεων των κρατήσεων από την η Εταιρεία εφαρμόζονται οι κάτωθι χρεώσεις (τέλος εξυπηρέτησης): 

Για αεροπορικά εισιτήρια: 10 ευρώ ανά εισιτήριο εσωτερικού και εξωτερικού. Η ως άνω χρέωση δεν περιλαμβάνει την τυχόν χρέωση που επιβάλλεται απευθείας από την αεροπορική εταιρεία για την ακύρωση ή άλλη διαφορά στην τιμή του εισιτηρίου. 

Για ακτοπλοϊκά εισιτήρια: 3 ευρώ ανά εισιτήριο. Η ως άνω χρέωση δεν περιλαμβάνει την τυχόν χρέωση  που επιβάλλεται απευθείας από την ακτοπλοϊκή εταιρεία για την ακύρωση ή άλλη διαφορά στην τιμή του εισιτηρίου. 

Για ξενοδοχεία / αυτοκίνητα: Δεν εφαρμόζεται χρέωση από την Εταιρεία. Ισχύει μόνο η ακυρωτική χρέωση του παρόχου. Η πολιτική ακύρωσης  και μη εμφάνισης κάθε συγκεκριμένου παρόχου  καταλύματος είναι διαθέσιμη  στο χρήστη κατά την διαδικασία της κράτησης και στο e-mail επιβεβαίωσης. Ομοίως η διαδικασία ακύρωσης ενοικίασης αυτοκινήτων υπόκειται στη πολιτική κρατήσεων του  προμηθευτή/εταιρείας ενοικίασης και είναι διαθέσιμη στο χρήστη κατά την διαδικασία της κράτησης  και στο e-mail επιβεβαίωσης.

Επιστροφή χρημάτων (Refund)

Διευκρινίζεται ότι η αμοιβή (προμήθεια) της Εταιρείας για τη μεσολάβηση της στην πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών τρίτων προμηθευτών  δεν επιστρέφεται σε περίπτωση ακύρωσης ή αλλαγής κάποιας κράτησης.

Η ημερομηνία επιστροφής των χρημάτων από ακυρώσεις ή αλλαγές εξαρτάται από το είδος της υπηρεσίας και της διαδικασίας που εφαρμόζει ο εκάστοτε προμηθευτής.

Σε περίπτωση ακύρωσης ή αλλαγής κράτησης αεροπορικών εισιτηρίων, η επιστροφή χρημάτων πραγματοποιείται κατόπιν της διαδικασίας επιστροφής χρημάτων από την αντίστοιχη αεροπορική εταιρία. Η επιστροφή χρημάτων στον χρήστη πραγματοποιείται σε διάστημα 30 έως 50 ημερών μετά την ημερομηνία της ακύρωσης ή αλλαγής. 

Για πιθανές καθυστερήσεις της εκάστοτε αεροπορικής εταιρείας στην επιστροφή των χρημάτων η Εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη.

Στην περίπτωση που η αεροπορική εταιρεία ακυρώσει ή καθυστερήσει την πτήση, ο επιβάτης δικαιούται, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 261/2004, αποζημίωση, την οποία θα πρέπει να αναζητήσει απευθείας από την αεροπορική εταιρεία.

Η επιστροφή χρημάτων που αφορά τις υπόλοιπες υπηρεσίες της Εταιρείας θα πραγματοποιείται μετά από 60 ημέρες από την ημερομηνία ακύρωσης.

Διαβατήρια, θεωρήσεις εισόδου (visas) και συμμόρφωση με υγειονομικούς κανονισμούς 

Ο χρήστης φέρει αποκλειστικά την ευθύνη να κατέχει και να διαθέτει σε ισχύ τα κατάλληλα ταξιδιωτικά έγγραφα, που είναι απαραίτητα για την πραγματοποίηση του ταξιδίου ή για την χρήση των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ενδεικτικά διαβατήρια, θεωρήσεις εισόδου (visas), άδεια διαμονής, εξουσιοδότηση βάσει του συστήματος ESTA (Electronic System for Travel Authorization) όταν πρόκειται για ταξίδι στις ΗΠΑ στο πλαίσιο το Προγράμματος Απαλλαγής από Βίζα (Visa Waiver Program) κλπ. ή άλλες τυχόν απαιτούμενες άδειες (διεθνή άδεια οδήγησης). Ο χρήστης οφείλει να σημειώνει όλους του ενδιάμεσους σταθμούς του ταξιδιού του που ενδεχομένως απαιτούν επίσης την έκδοση θεώρησης εισόδου. Επίσης, ο χρήστης φέρει αποκλειστικά την ευθύνη να κατέχει και να διαθέτει σε ισχύ τυχόν ιατρικά και άλλα έγγραφα που απαιτούν οποιοιδήποτε ισχύοντες νόμοι, κανονισμοί, διατάξεις, αξιώσεις ή νόμιμες προϋποθέσεις  των χωρών προς τις οποίες ο χρήστης θα ταξιδέψει.

Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία ή οι προμηθευτές των προσφερομένων προϊόντων και υπηρεσιών δεν είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, θετική, αποθετική, περιουσιακή ή παρεπόμενη ζημία, η οποία προκύπτει λόγω αδυναμίας του χρήστη να προσκομίσει τα κατάλληλα ταξιδιωτικά έγγραφα.  

Η Εταιρεία συνιστά στους ενδιαφερομένους χρήστες να επικοινωνούν εγκαίρως και απευθείας με την Πρεσβεία ή το Προξενείο της χώρας που επιθυμούν να επισκεφθούν για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ακριβείς διαδικασίες και προϋποθέσεις εισόδου στην κάθε χώρα και διατυπώσεων, απαραιτήτων εμβολιασμών κλπ. 

Φωτογραφίες και δημοσιεύσεις προμηθευτών - αποποίηση ευθύνης

Οι φωτογραφίες, βίντεο και οι περιγραφές προϊόντων που παρουσιάζονται στον ιστοτόπο  παρέχονται από τους αντίστοιχους τρίτους προμηθευτές. Η Εταιρεία δεν εγγυάται την ακρίβεια  και την ορθότητα των περιγραφών, φωτογραφιών κλπ των ταξιδιωτικών προϊόντων και υπηρεσιών τρίτων προμηθευτών που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα και παρέχονται από τους αντίστοιχους προμηθευτές. 

Περιορισμός Ευθύνης

Οι πληροφορίες, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που δημοσιεύονται στον ιστοτόπο ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη. Η Εταιρεία δεν εγγυάται την ακρίβεια των ως άνω πληροφοριών, υπηρεσιών κλπ  και δεν αναλαμβάνει τη ευθύνη για τυχόν λάθη ή ανακρίβειες που περιέχονται σε πληροφορίες και περιγραφές ακτοπλοϊκών, αεροπορικών ξενοδοχειακών ή άλλων προϊόντων και εμφανίζονται στον ιστοτόπο στο βαθμό που οι πληροφορίες, περιγραφές κλπ παρέχονται από τρίτους προμηθευτές των υπηρεσιών αυτών. Η Εταιρεία δεν παρέχει επίσης καμία εγγύηση για την καταλληλότητα ή διαθεσιμότητα των προϊόντων υπηρεσιών των τρίτων προμηθευτών και δεν ευθύνεται για πράξεις ή παραλείψεις αυτών, εγγυήσεις που τυχόν προσφέρουν ή παραβίαση των υποχρεώσεων οποιουδήποτε τρίτου προμηθευτή. 

Η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη έναντι του χρήστη για οιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία τυχόν υποστεί ο χρήστης λόγω καθυστέρησης, πραγματοποίησης υπεράριθμων κρατήσεων, ακύρωσης, απεργίας  ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας, για υπηρεσίες τρίτων προμηθευτών ή σε κάθε περίπτωση εκτός του άμεσου ελέγχου της.  

Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για την πολιτική προστασίας δεδομένων τρίτων προμηθευτών.

Τροποποίηση Όρων 

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντος καθ΄ οιονδήποτε χρόνο.

FaLang translation system by Fabobalogo-png
          Travel & tourism office in Milos

Διεύθυνση: Αδάμαντας - Μήλος
Τηλέφωνο:
(+30) 22870 22000
Fax:            (+30) 22870 22688
Email:         travel@milostravel.gr


ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΟΤ : 1172Ε60000051700